Privacy-verklaring


Privacyreglement Roy Coumans Photography

Algemeen

Roy Coumans Photography hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Roy Coumans Photography worden verzameld en Verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

Roy Coumans Photography is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen. Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen Roy Coumans Photography.

Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Roy Coumans Photography met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op mijn website.

Website

De webmaster van Roy Coumans Photography is verantwoordelijk voor deze website.

De website van Roy Coumans Photography is https://www.roycoumansphotography.com/.

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door Roy Coumans Photography en beschrijft hoe Roy Coumans Photography omgaat met de privacy van Betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Roy Coumans Photography.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door Roy Coumans Photography, de doeleinden van de gegevensverwerking door Roy Coumans Photography het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt of Lid bent van Roy Coumans Photography, kan deze gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Roy Coumans Photography uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door Roy Coumans Photography zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

– De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

– Het privacyreglement: dit reglement;

– Verantwoordelijke: Roy Coumans Photography;

– Beheerder: Roy Coumans

– Webmaster: de webmaster van Roy Coumans Photography, die de website beheert.

– Verwerker: De vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

– Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

– Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen; hiermee wordt de eigenaar van Roy Coumans Photography bedoeld;

– Derden: personen en instanties buiten Roy Coumans Photography;

– Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

– Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);

– Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

– Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

Doeleinden

Roy Coumans Photography verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:

– Activiteiten die, gelet op de doelstelling van Roy Coumans Photography gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor fotosessies;

– Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen Roy Coumans Photography.

– Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van Roy Coumans Photography.

– Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van Roy Coumans Photography en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door Roy Coumans Photography, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;

– Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.

Rechtmatige grondslag

Roy Coumans Photography verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

– Om een verplichting na te komen die in de wet staat;

– Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;

– Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;

– Voor de goede vervulling van de taak, die Roy Coumans Photography vervult;

– Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.

Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

Persoonsgegevens van Leden worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.

Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens

Roy Coumans Photography Verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

– Klanten van Roy Coumans Photography;

– Personen die Roy Coumans Photography om informatie of documentatie hebben verzocht;

– Personen met wie Roy Coumans Photography een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Roy Coumans Photography verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden.

Beveiliging

Roy Coumans Photography draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij de beheerder en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

Rechten van betrokkenen

De Betrokkene heeft de volgende rechten:

Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Roy Coumans Photography te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Roy Coumans Photography om dit te corrigeren.
Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Roy Coumans Photography te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Roy Coumans Photography zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.
Website van Roy Coumans Photography

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, waaraan Roy Coumans Photography heeft deelgenomen. Dit kan bestaan uit uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. Roy Coumans Photography maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene.

Cookies

Op de website van Roy Coumans Photography worden cookies gebruikt.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Roy Coumans Photography is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.

De social media cookies zijn:

– Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.

– Google plaatst een googleapis cookie.

– Youtube plaatst diverse cookies. De website van Roy Coumans Photography bevat video’s, die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Private logging

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen.

Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden

Op de website van Roy Coumans Photography zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere fotoclubs en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Roy Coumans Photography is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij Roy Coumans Photography worden afdoende beveiligd.